På tide å hoppe av kjøp og kast-karusellen?

Skade på telefon

Oppdatering av brukergrensesnitt

Dårlig batteri

Fikse vs Kjøpe ny

Det burde være enkelt å reparere din mobil

Vi liker smarte, digitale og klimavennlige løsninger kombinert med transparente priser. Tillit Forsikring tilbyr en effektiv og moderne forsikring

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store