Knust skjerm er den vanligste skaden på en mobiltelefon

Forskjeller mellom kjønn og alder

Hvor skjer skaden?

Hvordan skader vi mobilen?

Når skaden først er ute

Vi liker smarte, digitale og klimavennlige løsninger kombinert med transparente priser. Tillit Forsikring tilbyr en effektiv og moderne forsikring

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store